top of page

Asbest Sökümü ve Temizliği

Asbest Envanter Raporunda belirtilen asbest kaynaklarının raporda belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) önlemleri alınmak sureti ile yine raporda belirtilen metotlar ile bu standart gereklerine uygun olarak geçerli sertifikalı eğitimli uzman asbest sökümcüleri / çalışanları tarafından sökülüp, temizlenmesi işleridir.

Asbest Sökümcüsü

 

Asbest Envanter Raporunda yer alan asbest kaynaklarının, envanter raporunda belirtilen koruyucu önlemlerin alınarak, belirtilen metotlarda söküm ve temizlik işlerini yapan, eğitilmiş ve sertifikalandırılmış kişilerdir

Hava Ölçümü Alınması ve Analizi

 

asbest sökümü / temizliği işleri sırasında karantina uygulamasının başlatılması halinde günlük olarak ve karantina kaldırılmadan önce, yetkili laboratuvar personeli tarafından hava ölçümlerinin yapılması ve raporlanması işidir. Karantina ortamındaki havanın bu standartta belirtilen değerlerin altında olması durumunda karantina kaldırılabilir. Bahis konusu numune alma, hava ölçümü ve ortam havası kontrolleri yetkili laboratuvar personeli tarafından yapılır ve raporlanır

Asbest sökümü sırasında muayene ve kontrol Asbest söküm,

 

Arındırma ve temizliği işlerinin muayenesi için yapılacak faaliyetler genel olarak;

 

− Söküm ve arındırma işlerinin uygun şekilde yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi,

− İş başlangıcında söküm şantiyesinin olması gerektiği şekilde kurulup kurulmadığının ve kullanılacak malzeme, alet, edevat ve ekipmanların uygunluğunun kontrolü,

− Söküm işleri esnasında asbest ile kirli alanın kontrol altında tutulması ve komşu çevrenin korunması için mevcut prosedürlerin uygulanması,

− Sahada ortam havasının gözlemlenmesi ve günlük hava kontrollerinin yapılması ve raporlanması,

− Ortam havası 8 saatlik ortalama değerinin 0.1 lif/cm³ sınır değerin üzerine çıkması halinde sahadaki çalışmaların derhal durdurulması ve zaman ağırlıklı ortalama değerin ZAOD sınır değeri altına düşmesinin sağlanması için gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanması,

− Günlük faaliyet raporu tutulması ve hava değer sonuçları ile birlikte raporlanması, TÜRK STANDARDI tst 201496182 © TSE

– Tüm hakları saklıdır.

 − İş bitiminde sahada göz muayenesi yapılması ve son bir hava ölçümü yaparak ZAOD sınır değeri altında olduğunun teyidi,

− Atık asbestli malzemenin ara depolanacağı yerin belirlenmesi ve bu yerde depolanmasının sağlanması,

− Söküm ve temizlik işleri tamamlandıktan sonra sahada geçici olarak depolanan atık asbestin atık formunu doldurmak sureti ile HTİYAKY ve AYY’de belirtildiği şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden lisanslı nakliyeciler vasıtası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı bertaraf tesislerine nakliyesinin sağlanması, − Lisanslı bertaraf merkezlerinde bertarafı yapılan atık asbestli malzemeye ait bertaraf belgelerinin temini ve AÇSGÖHY ’ye göre yapılacak bildirimlerin atık aşamasından daha önce envanter raporunun hazırlanmasından sonra Çalışma ve İŞKUR il müdürlüklerine yapılmasının belirtilmesi,

− Sahanın tamamen asbestten arındırılmasını takiben "Asbest mevcudiyeti yoktur

– asbestos free” ya da "Asbest maruziyeti yoktur

– Asbestos safe" belgesinin düzenlenmesi ve ve bu belgelerin Çalışma ve İŞKUR il Müdürlüklerine gönderilmesi,

− İş bitiminde bütün çalışmaların (günlük raporlar, hava ölçümleri, çalışanların sağlık raporları ve akciğer filmleri) dijital ortam ve kâğıt ortamında 40 sene süre ile muhafaza edilmesinin sağlanması ve arşivlenm

bottom of page